مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه آیدین

/ayd%C4%B0n

آشنایی با دانشگاه آیدین شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه آجی بادام

/acibadem

آشنایی با دانشگاه آجی بادام شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه 19 مایس

/19mayis

آشنایی با دانشگاه 19 مایس شهر سامسون ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه مارمارا

/marmara-uni

آشنایی با دانشگاه مارمارا شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه حاجت تپه ترکیه

/hacettepe-uni

آشنایی با دانشگاه حاجت تپه شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه 9 ایلول ترکیه

/9eylul-uni

آشنایی با دانشگاه دوکوز ایلول شهر ازمیر ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه اتاتورک ترکیه

/ataturk-uni

آشنایی با دانشگاه اتاتورک شهر ارزروم ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2024-2023

/tayidbehdasht-2023

لیست دانشگاه های مورد تایید ورودی مهر 1402 یا ورودی مهر 2023


دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 2023

/tayid-2023

کی از موارد الزامی برای دانشجویانی که فصد تحصیل در خارج کشور رو دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد .


یوس 2022 دانشگاه 19 ماییس سامسون

/yos2022-19mayis

دانشگاه 19 MAYIS شهر سامسون تاریخ یوس 2022  خود را اعلام کرد