مورد تایید

دانشگاه بغازیچی

/bogazici

آشنایی با دانشگاه بغازیچی شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


تغییرات لیست تایید وزارت علوم در ترکیه 2024

/tayid-2024

17 دانشگاه از لیست وزارت علوم ایران 2024 خارج شد


دانشگاه بیرونی

/biruni

آشنایی با دانشگاه بیرونی شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه آجی بادام

/acibadem

آشنایی با دانشگاه آجی بادام شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه 19 مایس

/19mayis

آشنایی با دانشگاه 19 مایس شهر سامسون ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه باشکنت آنکارا

/baskent

آشنایی با دانشگاه باشکنت شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه مارمارا

/marmara-uni

آشنایی با دانشگاه مارمارا شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه حاجت تپه ترکیه

/hacettepe-uni

آشنایی با دانشگاه حاجت تپه شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه 9 ایلول ترکیه

/9eylul-uni

آشنایی با دانشگاه دوکوز ایلول شهر ازمیر ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه خاور نزدیک NEU

/neu

دانشگاه خاور نزدیک با نام انگلیسی Near East University (NEU) یک دانشگاه خصوصی در منطقه لفکوشا، شهر نیکوزیا قبرس شمالی است.