یکی از موارد الزامی برای دانشجویانی که فصد تحصیل در خارج کشور رو دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد . به همین دلیل خیلی مهم است که دانشجو بتواند قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه، از معتبر بودن آن توسط وزارت علوم مطمئن شود  تا بدین صورت با آسودگی خاطر بیشتری به تحصیل خود بپردازد.  با بررسی های کارشناسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS ، Shanghai لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تائید وزارت علوم جهت ورودی های سال تحصیلی 2024-2023 مشخص و اعلام گردید.


نکته قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر  با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

.لیست دانشگاه های مورد تایید ترکیه.

گروه الف (ممتاز)

دانشگاه آنکارا
دانشگاه استانبول تکتیک
دانشگاه حاجت تپه
دانشگاه کوچ
دانشگاه فنی خاورمیانه
دانشگاه استانبول

گروه ب (خوب)

دانشگاه بیلکنت
دانشگاه بغازچی
دانشگاه چوکوروا
دانشگاه 9 ایلول
دانشگاه اگه
دانشگاه قاضی
دانشگاه مارمارا
دانشگاه سابانجی
دانشگاه توبب اقتصاد وفناوری

گروه ج (متوسط)

دانشگاه آجی بادم
دانشگاه آکدنیز
دانشگاه باهچه شهیر
دانشگاه باشکنت
دانشگاه چانکایا
دانشگاه ارجیس
دانشگاه فیرات
دانشگاه قاضی آنتپ
دانشگاه استانبول بیلگی
موسسه فناوری ازمیز
دانشگاه کوجاعلی
دانشگاه مرسین
دانشگاه نجمتین اربکان
دانشگاه اوزیئن
دانشگاه اولداغ
دانشگاه ییلدیز تکنیک
دانشگاه آتیلیم

.قبرس.

دانشگاه خاور نزدیک NEU