تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه فنی ارزوروم تکنیک شهر ارزوروم اعلام شد.

شروع ثبت نام: 28-02-2022 – ( 1400/12/09 )
پایان ثبت نام: 06-05-2022 – ( 1401/02/16 )
تاریخ آزمون: 29-05-2022 – ( 1401/03/08 )

جزئیات

هزینه: ——
مدت زمان: ——
هزینه آزمون: ——
تعداد سوالات: ——-

تداخل با آزمون یوس 2022 دانشگاه 19 ماییس سامسون