اعلام زمانبندی آزمون‌های یوس 2022 دانشگاه باشکنت آنکارا


آیا این دانشگاه برای فقط رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی با آزمون یوس مرکزی پذیرش خواهد کرد؟

آیا برای سایر رشته‌ها بر طبق آزمون یوس 2022خود باشکنت و یا معدل و SAT پذیرش خواهد کرد؟

سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد. 2022 YÖS SINAVI TARİHLERİ

TARİHتاریخ
SINAVآزمون


8.03.2022
1400/12/17
1. YÖS Sınavı
آزمون یوس اول


12.04.2022
1401/01/23
2. YÖS Sınavı
آزمون یوس دوم


10.05.2022
1401/02/20
3. YÖS Sınavı
آزمون یوس سوم


24.05.2022
1401/03/03
4. YÖS Sınavı
آزمون یوس چهارم


07.06.2022
1401/03/17
5. YÖS Sınavı
آزمون یوس پنجم


21.06.2022
1401/03/31
6. YÖS Sınavı
آزمون یوس ششم


14.07.2022
1401/04/23
7. YÖS Sınavı
آزمون یوس هفتم


26.07.2022
1401/05/04
8. YÖS Sınavı
آزمون یوس هشتم


09.08.2022
1401/05/18
9. YÖS Sınavı
آزمون یوس نهم


23.08.2022
1401/06/01
10. YÖS Sınavı
آزمون یوس دهم


06.09.2022
1401/06/15
11. YÖS Sınavı
آزمون یوس یازدهم


20.09.2022
1401/06/29
12. YÖS Sınavı
آزمون یوس دوازدهم


لینک اطلاعیه  رسمی دانشگاه باشکنت (کلیک کنید)