تایید 2023

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2024-2023

/tayidbehdasht-2023

لیست دانشگاه های مورد تایید ورودی مهر 1402 یا ورودی مهر 2023