تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه ساکاریا شهر ساکاریا اعلام شد.

شروع ثبت نام:
15/01/2022
۲۵ دی ماه ۱۴۰۰

پایان ثبت نام:
15/05/2022
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ آزمون:

04/06/2022
۱۴خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه


اعلام نتایج:
15/06/2022
۲۵خرداد ۱۴۰۱


۸۰ سوال ،۱۳۰ دقیقه زمان