تاریخ برگزاری آزمون یوس و تقویم انتخاب رشته سال تحصیلی  2022-2023 دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای اعلام شد.

بازه زمانی ثبت نام آزمون

شروع: 01-04-2022 – ( 1401/01/12 )
پایان: 31-05-2022 – ( 1401/03/10 )
تاریخ آزمون: 21-06-2022 – ( 1401/03/31 )
اعلام نتایج: 27-06-2021 – ( 1401/04/06 )

سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

بازه زمانی انتخاب رشته

شروع: 22-06-2022 – ( 1401/04/01 )
پایان: 01-07-2022 – ( 1401/04/10 )
اعلام نتایج: 18-07-2021 – ( 1401/04/27 )

بازه زمانی ثبت نام

شروع: 19-07-2022 – ( 1401/04/28 )
پایان: 29-07-2022 – ( 1401/05/07 )

شهریه رشته‌های مختلف(ترمی)

دانشکده2021 ve Sonrası YÖS (Maliyetin 1,5 Katı)
GÜZ Harç ÜcretiBAHAR Harç Ücreti
Tıp Fakültesi13.926,7513.926,75
Diş Hekimliği Fakültesi5.023,505.023,50
Veteriner Fakültesi3.822,753.822,75
Sağlık Bilimleri Fakültesi1.839,751.839,75
Eğitim Fakültesi1.839,751.839,75
İlahiyat Fakültesi1.839,751.839,75
İletişim Fakültesi1.722,751.722,75
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları)2.295,752.295,75
Fen Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Prog.)1.722,751.722,75
Mimarlık Fakültesi2.739,002.739,00
Ziraat Fakültesi2.739,002.739,00
İktisadi ve İdari Bilimler2.070,002.070,00
Güzel Sanatlar Fakültesi3.447,753.447,75
Antakya Devlet Konservatuvarı7.647,757.647,75
Beden Eğitimi Yüksekokulu2.070,002.070,00
Meslek Yüksekokulları1.379,251.379,25

بازه زمانی تکمیل ظرفیت اول

شروع: 01-08-2022 – ( 1401/05/10 )
پایان: 05-08-2022 – ( 1401/05/14 )
اعلام نتایج: 12-08-2021 – ( 1401/05/21 )

بازه زمانی ثبت نام

شروع: 15-08-2022 – ( 1401/05/24 )
پایان: 26-08-2022 – ( 1401/06/04 )

بازه زمانی تکمیل ظرفیت دوم

شروع: 29-08-2022 – ( 1401/06/07 )
پایان: 02-09-2022 – ( 1401/06/11 )
اعلام نتایج: 09-09-2021 – ( 1401/06/18 )

بازه زمانی ثبت نام

شروع: 12-09-2022 – ( 1401/06/21 )
پایان: 23-09-2022 – ( 1401/07/07 )

برای ثبت نام در این دانشگاه با ما در ارتباط باشید

تلگرام کلیک کنید