تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی اینونو شهر مالاتیا اعلام شد.

شروع ثبت نام: 01-02-2022 – ( 1400/11/12 )

پایان ثبت نام: 01-04-2022 – ( 1401/01/12 )

تاریخ آزمون: 21-05-2022 – ( 1401/02/31 )
اعلام نتایج: —–


جزئیات

مدت زمان: ——
هزینه آزمون: ——
تعداد سوالات: ——
مراکز آزمون: ——