بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه قاضی شهر آنکارا اعلام شد .


شروع ثبت نام :
2022/06/27
6تیر ماه 1401

پایان ثبت نام :
2022/08/07
16مرداد ماه 1401

اعلام نتایج: 
2022/08/19
28 مرداد ماه 1401