یوس2022

یوس 2022 دانشگاه اینونو

/inonuuyos-2022

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی اینونو شهر مالاتیا اعلام شد.