مورد تایید وزارت بهداشت ایران

احتمال تایید شدن دانشگاه مدیپول استانبول

/medipol-tayid

هیئتی ایرانی که شامل سفیر جمهوری اسلامی ایران و مقامات ایرانی از دانشگاه و مجموعه بهداشتی و درمانی پول ترکیه به منظور بررسی امکانات و دانشگاهی و آخرین وضعیت دانشجویان حوزه پزشکی با مسئولان دانشگاه مدیپل دیدار و گفتگو کردند