قیمت ها در ترکیه

هزینه زندگی در ترکیه

/cost-of-living-in-turkiye

قیمت ها در اوایل سال ۲۰۲۳ گرفته شده است.