ظرفیت دانشگاه های دولتی

توصیه دانشگاه آزمون یوس 2022 برای متقاضیان رشته پزشکی

/yos2022-tip

چند نکته و در مورد پذیرش دانشگاه های دولتی برای انتخاب دانشگاه برای شرکت در آزمون یوس . نحوه پر شدن دانشگاه و ظرفیت .