رجیستری در ترکیه

نحوه رجیستری گوشی در ترکیه

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

پس از ورود به خاک ترکیه شما اجازه استفاده از گوشی خود به مدت 4 ماه خواهید داشت که ظرف این مدت پیامک هایی مبنی بر رجیستری گوشی دریافت میکنید ( پس از اتمام 4 ماه اول شما با عوض کردن اسلاید سیم کارت خود میتوانید به مدت 4 ماه دیگر از گوشی خود استفادخ کنید)