خوابگاه

دانشگاه مارمارا

/marmara-uni

آشنایی با دانشگاه مارمارا شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


انواع خوابگاه دانشجویی در ترکیه

/dorm-in-turkey

انواع و هزینه های خوابگاه های دانشجویی در ترکیه