تحصیل در ترکیه

دانشگاه بیرونی

/biruni

آشنایی با دانشگاه بیرونی شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه بیلکنت

/bilkent

آشنایی با دانشگاه بیلکنت شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


طراحی لباس در ترکیه

/fashion-design

معرفی رشته طراحی لباس در ترکیه و نحوه اخذ پذیزش در دانشگاه ها


دانشگاه قاضی آنکارا

/gaz%C4%B0-un%C4%B0

آشنایی با دانشگاه قاضی شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه کارابوک ترکیه

/karabuk

آشنایی با دانشگاه کارابوک شهر کارابوک ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه آیدین

/ayd%C4%B0n

آشنایی با دانشگاه آیدین شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه آجی بادام

/acibadem

آشنایی با دانشگاه آجی بادام شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه ینی یوزییل

/yeniyuzy%C4%B1l

آشنایی با دانشگاه  ینی یوزییل شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه 19 مایس

/19mayis

آشنایی با دانشگاه 19 مایس شهر سامسون ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه مارمارا

/marmara-uni

آشنایی با دانشگاه مارمارا شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه