انتقال بین دانشگاه

انتقال افقی

/yatay-gecis

شرایط انتقال افقی