مورد تایید 2022

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 2023

/tayid-2023

کی از موارد الزامی برای دانشجویانی که فصد تحصیل در خارج کشور رو دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد .