مرکز آزمون MYOS

تاریخ آزمون یوس مرکزی

/myos-data

سازمان سنجش ترکیه تاریخ آزمون مرکزی یکپارچه MYÖS را برای سال 2022 اعلام کرد