ظرفیت 2022

ظرفیت دانشگاه جمهوریت

/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA

ظرفیت های 2022 - 2023 دانشگاه جمهوریت شهر سیواس