زبان انگلیسی

تحصیل به زبان انگلیسی در ترکیه

/study-en

آشنایی با شرایط و مدارک مورد نیاز برای تحصیل به زبان انگلیسی در ترکیه و همچنین لیست برخی از دانشگاه‌های ترکیه که برنامه‌های خود را به زبان انگلیسی ارائه می‌دهند.