دانشگاه 19 ماییس

دانشگاه 19 مایس

/19mayis

آشنایی با دانشگاه 19 مایس شهر سامسون ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


یوس 2022 دانشگاه 19 ماییس سامسون

/yos2022-19mayis

دانشگاه 19 MAYIS شهر سامسون تاریخ یوس 2022  خود را اعلام کرد