دانشگاه هالیچ

دانشگاه هالیچ استانبول

/halicuni

آشنایی با دانشگاه هالیچ شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه