دانشگاه دولتی ترکیه

دانشگاه 19 مایس

/19mayis

آشنایی با دانشگاه 19 مایس شهر سامسون ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه