بدون آزمون

دانشگاه آیدین

/ayd%C4%B0n

آشنایی با دانشگاه آیدین شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه آجی بادام

/acibadem

آشنایی با دانشگاه آجی بادام شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه سابانجی ترکیه

/sabanci-uni

معرفی دانشگاه سابانجی ترکیه ، اخذ پذیرش و چشم اندازهای شغلی فارغ التحصیلان


دانشگاه هالیچ استانبول

/halicuni

آشنایی با دانشگاه هالیچ شهر استانبول ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه