انتقالی

انتقالی از ترکیه به اروپا

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های ترکیه بعد از گذراندن حداقل ۶۰ واحد درسی در دانشگاههای خود می توانند برای دوره های ۳-۴ ساله، برای ادامه تحصیل در رشته خود یا رشته های نزدیک به رشته ی خود به دانشگاه های اروپایی و آمریکایی منتقل شوند. این ۶۰ واحد درسی در صورت تایید دانشگاه مقصد مورد قبول واقع شده و دانشجویان حداقل از ترم سوم مشغول به تحصیل می شوند.