هاران یوس

یوس 2022 دانشگاه هارران

/haranuyos-2022

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی هارران شهر شانلی اورفا اعلام شد.