مورد تایید 2024

تغییرات لیست تایید وزارت علوم در ترکیه 2024

/tayid-2024

17 دانشگاه از لیست وزارت علوم ایران 2024 خارج شد