قیمت ارز

ارز دانشجویی برای دانشجویان - 2022

/usd-un

به اطلاع دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می رساند