قوانین یوس مرکزی

جزئیات آزمون یوس مرکزی 2023

/tryos-2022

تاریخ آزمون یوس مرکزی 2023 امروز 24-11-2022 ساعت 11 اعلام شد.


آزمون یوس مرکزی لغو شد؟

/tryos-2023

آیا آزمون یوس مرکزی کنسل شد؟  - MYÖS به TR YÖS تغییر یافت - آیا آزمون یوس مرکزی کنسل شد؟ طبق اخبار بدست آمده یوس مرکزی یعنی MYÖS کنسل شده به جای آن TR…