طراحی لباس

طراحی لباس در ترکیه

/fashion-design

معرفی رشته طراحی لباس در ترکیه و نحوه اخذ پذیزش در دانشگاه ها