رشته فیزیوتراپی

تحصیل در رشته فیزیوتراپی ترکیه

/fizyoterapi

 آشنایی با رشته فیزیوتراپی ترکیه و نحوه اخذ پذیرش در برخی از دانشگاه‌های آن و شرایط کار بعد از تحصیل.