دانشگاه نوح ناجی

معرفی دانشگاه نوح ناجی

/nuh-nac%C4%B1

دانشگاه نوح ناجی ترکیه یک دانشگاه خصوصی است که توسط بنیاد آموزش عالی و کمک های کایسری با قانون شماره 5913 مورخ 23/06/2009 در مورد اصلاح قانون تشکیلات مؤسسات آموزش عالی در کایسری ترکیه تأسیس شده است.