انکارا

انتخاب رشته 2022 قاضی آنکارا

/gaziyos-2022

بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه قاضی شهر آنکارا اعلام شد .