انتخاب رشته

دانشگاه ایغدیر انتخاب رشته

/igdirbasvuru

انتخاب رشته بر اساس دیپلم دبیرستان و پوئن یوس دانشگاه ها خواهد بود