یدی تپه

دانشگاه یدی تپه استانبول

/yeditepe

مورد تایید وزارت بهداشت ایران و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری. دانشگاه یدی تپه از موسسه‌های آموزش عالی خصوصی کشور ترکیه است.