وزارت بهداشت

دانشگاه قاضی آنکارا

/gaz%C4%B0-un%C4%B0

آشنایی با دانشگاه قاضی شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران 2021 و 2022

/approved-universities-2021

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم وبهداشت ایران 2021 اعلام شد