مدرک تومر

آزمون تومر ترکیه

/tomer

 آشنایی با آزمون تومر و انواع آن ازنظر هزینه‌ها، نحوه ثبت‌نام، انواع مدارک و سایر ویژگی‌های اصلی این آزمون