غیر تایید

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران 2021 و 2022

/approved-universities-2021

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم وبهداشت ایران 2021 اعلام شد