دانشگاه های دولتی

نحوه پذیرش دانشگاه هایی دولتی در سال 2023

/turkey-uni-2023

در سال تحصیلی 2023-2024 دانشگاه هایی دولتی ترکیه از چه طریقی پذیرش خواهند داشت ؟


یوس 2022 دانشگاه 19 ماییس سامسون

/yos2022-19mayis

دانشگاه 19 MAYIS شهر سامسون تاریخ یوس 2022  خود را اعلام کرد