دانشگاه مصطفی کمال

یوس 2022 مصطفی کمال

/mkuyos-2022

تاریخ برگزاری آزمون یوس و تقویم انتخاب رشته سال تحصیلی  2022-2023 دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای اعلام شد.