دانشگاه استانبول

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد در ترکیه

/master-phd

جدول کلی تاریخ ثبت نام دانشگاه های دولتی ترکیه برای مقط کارشناسی ارشد و دکتری و شرایط ثبت نام


پذیرش ارشد و دکترا دانشگاه استانبول

/istanbuluni-master

شروع پذیرش ارشد و دکترا در دانشگاه استانبول    بدون GRE ،مدرک زبان انگلیسی، ترکی