برق

تحصیل در رشته مهندسی برق ترکیه

/electrical-engineering

آشنایی بارشته مهندسی برق ترکیه و نحوه اخذ پذیرش در این رشته در برخی از دانشگاه‌های معتبر ترکیه