کلاه برداری

کلاهبردای میلیاردی به بهانه پذیرش در ترکیه

/scam

دانشجویان ایرانی که به امید تحصیل در ترکیه ، طمعه سودجویان شدند. دانشجویان از تحصیل باز ماندند و خانوادهایشان متحمل خسارت های مالی سنگینی شدند.