پزشک

پزشکان ایرانی در استانبول - 1

/iranli-doktor

در شهر استانبول پزشکان و متخصصان ایرانی زیادی مشغول به کار هستند .بسیاری از این پزشکان با دلسوزی و تخصص خود دلیلی هستند که بتوانیم با مراجعه به آنها احساس آرامش کنیم.