دانشگاه کارادنیز تکنیک

یوس 2022 دانشگاه کارادنیز تکنیک

/ktuyos-2022

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی کارادنیز تکنیک شهر طرابزون اعلام شد.